Room type

Room type Base Price Reservation
Mùa Cao Điểm
(Hight Season)
Mùa Thấp Điểm
(Low Season)
Gia Đình
Gia Đình 400.000 VNĐ 350.000 VNĐ Details
Cao cấp
Cao cấp 500,000 VNĐ 400,000 VNĐ Details
Deluxe
Deluxe 650,000 VNĐ 600,000 VNĐ Details